OBCHODNÍ PODMÍNKY

Michaela Polanková

Nebřehovice 6, 38601 Strakonice

IČ: 10815619

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku u městského úřadu Strakonice

Web: www.pujcovnaskamich.cz

Tel: +420 602 705 698

Email: pujcovnaskamich@gmail.com

 

OBJEDNÁVKA, ZÁLOHA A REZERVACE

 1. Nezávaznou objednávku je možné provést pomocí rezervačního formuláře na www.pujcovnaskamich.cz, telefonicky na tel. čísle 602 705 698 či e-mailem pujcovnaskamich@gmail.com.
 2. Objednávku obratem potvrdíme a vystavíme zálohovou fakturu ve výši 50% půjčovného. Po uhrazení zálohy na účet bude rezervace považována za závaznou a objednané vybavení k zapůjčení bude připraveno v den a hodinu dle domluvy.

 

KAUCE A PLATBA PŮJČOVNÉHO

 1. Při zapůjčení je nutné předložit alespoň jeden osobní doklad (občanský či řidičský průkaz, cestovní pas). Zároveň požadujeme složení vratné kauce ve výši 5000,- Kč a to v hotovosti. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného předmětu bude nájemci vrácena kauce v plné výši.
 2. Při převzetí zapůjčeného vybavení podepíše pronajímatel a nájemce smlouvu o nájmu movité věci.
 3. Půjčovné je možné uhradit v hotovosti při převzetí půjčovaného vybavení, popřípadě bankovním příkazem. V den zapůjčení je ale nutno, aby platba byla připsána na účtu.

 

ZRUŠENÍ REZERVACE

 1. Při zrušení rezervace ze strany nájemce bude ze zálohy odečten storno poplatek ve výši:
 • 14 a více dní dní předem – záloha se vrací v plné výši
 • 7-13 dní – 20% z ceny nájmu dle ceníku
 • 3-6 dní – 50% z ceny nájmu dle ceníku
 • Méně než 48 hodin – 100% z ceny nájmu dle ceníku

 

 1. Půjčovna má právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce neuhradil rezervační zálohu do data dle zálohové faktury.

 

PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VYBAVENÍ

 1. Převzetí zapůjčeného vybavení proběhne v místě a čase sjednaném při rezervaci.
 2. Zapůjčené vybavení je nutné vrátit nejpozději poslední den v místě dle sjednané rezervace. V případě pozdního vrácení je nájemce povinen hradit každý další započatý den pokutu ve výši 500,-Kč.
 3. V případě převzetí či vrácení zboží mimo sídlo pronajímatele je účtováno dopravné 12 Kč/km.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Nájemce je povinen zapůjčené vybavení používat řádným způsobem a k účelu, ke kterému je určeno a nepřekračovat maximální povolené zatížení.
 2. Za zapůjčené vybavení odpovídá nájemce. Při ztrátě nebo nevrácení je nájemce povinen mimo půjčovné uhradit náhradu škody ve výši uvedené ceny zapůjčené věci dle smlouvy.
 3. Půjčované vybavení není pojištěno, nájemce přijímá odpovědnost za škody, které způsobí pronajímateli nebo třetí osobě a je povinen uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu. V případě úplného znehodnocení je nájemce povinen uhradit škodu ve výši hodnoty zapůjčeného vybavení uvedené ve smlouvě.
 4. Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávným a neopatrným způsobem používání.
 5. Nájemce vrací vybavení ve sjednaném termínu a ve stavu přiměřeném opotřebení, odpovídajícímu řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA SOUKROMÍ

 1. S osobními údaji nakládáme dle Nařízení (EU) 2016/679 neboli obecného nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují jméno, příjmení, adresu, telefon, číslo osobního dokladu, datum narození, e-mail a popř. IČ, DIČ.
 3. Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřizování objednaných rezervací, plnění uzavřených smluv, vymáhání pohledávek a účetní a daňové povinnosti.
 4. Osobní údaje uchováváme po dobu pěti let, poté jsou veškeré osobní údaje smazány.